Privacybeleid

PRIVACYSTATEMENT

Door het gebruik van onze website, ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

 

Persoonlijke gegevens
Als je gebruik maakt van een van onze diensten of contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om jouw naam/namen, e-mailadres, telefoonnummer en alle overige informatie die je aan ons verstrekt. Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze website(s). Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

 

Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens van jou voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we jouw gegevens om:
• jou te identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met je naam;
• jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
• de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren;
• met jou te kunnen communiceren bij vragen of klachten;
• de statistieken voor het gebruik van onze website te maken en te analyseren;
• de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;
• een eventuele sollicitatie te kunnen verwerken en afhandelen.

 

Wij kunnen de informatie die wij van jou hebben verzameld ook doorgeven aan andere partijen onder de voorwaarde dat die partijen jouw gegevens nodig hebben in het kader van bovenstaande gebruiksdoeleinden. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst of de situatie dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of klacht. Jouw gegevens zullen echter nooit worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Unie.

 

Persoonlijke gegevens op de website

Ten behoeve van de personeelswebsite vragen wij iedereen bij indiensttreding om een foto voor in het smoelenboek. Deze foto komt op een beveiligde pagina te staan waar alleen collega’s terecht kunnen met een persoonlijke inlog. Wanneer jij geen toestemming geeft voor het gebruik van een foto met naam, zullen wij deze ook niet op de personeels website plaatsen. Het kan daarnaast voorkomen dat er een foto wordt geplaats op de personeelswebsite of op social media ten behoeve van marketingdoeleinde. Hierbij wordt altijd voorafgaand aan de plaatsing toestemming gevraagd. Wanneer je hier niet mee akkoord gaat, zullen we deze vanzelfsprekend ook niet plaatsen.

 

Hoe beveiligen we je gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Wij streven ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

 

 

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

 

 

Bewaartermijn
Wij zullen de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer dan één (1) jaar na de gegevensverstrekking bewaren.

 

 

Cookies
Om onze site goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vind je in ons cookiebeleid.

 

 

Cookies door derden
Bij het bezoeken van onze worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:
• Facebook (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
• Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video’s)

 

Rechten
We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.
  • Recht op rectificatie en aanvulling
  Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.
  • Recht op vergetelheid

 

 

Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

 • wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
 • jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of
 • jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken of als jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of
 • er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; of
 • wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
 • jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

 

 

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen.

 

 

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

 

 

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

Contact

Stadsbrouwerij 013

Piushaven 1

5017 AL Tilburg

horeca@stadsbrouwerij013.nl

 

 

Klacht
Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.